Algemene informatie

Huisregels

Omdat er in de praktijk van Fysiotherapie de Marne en Fysiotherapie Gezondheidscentrum Winsum altijd meerdere patiënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel patiënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden.

Onderstaand zijn de regels weergegeven.

 • Patiënten en bezoekers dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens)normen en waarden te gedragen
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand
 • Daar we in de praktijk ook minder valide patiënten behandelen is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto-fiets)
 • Wilt u bij parkeren van de fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Betalingsvoorwaarden

 • De factuur van Fysiotherapie de Marne en Fysiotherapie Gezondheidscentrum Winsum dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan op IBAN NL75ABNA0571160042 t.n.v. Fysiotherapie de Marne. Blijft betaling binnen de voornoemde periode uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
 • Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 • Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de praktijkeigenaar van Fysiotherapie de Marne en Fysiotherapie Gezondheidscentrum Winsum gerechtigd incasso maatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00, alles exclusief omzetbelasting.

Privacy Policy

Fysiotherapie de Marne & Fysiotherapie Gezondheidscentrum Winsum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie de Marne & Fysiotherapie Gezondheidscentrum Winsum houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie de Marne & Fysiotherapie Gezondheidscentrum Winsum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de op deze site staande contactgegevens of hier.

 

Inzage/correctie/aanvulling/verwijdering van de opgenomen gegevens

 1. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien
 2. Gegevens welke in de financiële administratie zijn vastgelegd en welke van belang zijn voor de geregistreerde kunnen altijd opgevraagd worden.
 3. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, ofwel dat er gegevens vastgelegd worden die in strijd zijn met het reglement WBP of dat gegevens niet ter zake doen, dan kan u de beheerder schriftelijk en gemotiveerd verzoeken deze te wijzigen of te vernietigen. De beheerder deelt hier ook schriftelijk de beslissing aan de geregistreerde mee.
 4. Indien u van mening bent dat de fysiotherapiepraktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Klachtenreglement

 1. Bij onvrede wendt de patiënt zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut of tot de praktijkhouder om tot een oplossing te komen. De patiënt wordt in de gelegenheid gesteld om diens onvrede te bespreken.
 2. Wanneer het gesprek niet tot een afdoende oplossing van de onvrede leidt, kan de patiënt een klacht indienen. Klachtenformulieren zijn online in te vullen, ook kunt een Klachtenformulier downloaden en daarnaast zijn deze aanwezig in de wachtkamer.
 3. De patiënt (locatie Winsum) kan, indien de onvrede niet is weggenomen, (dan wel indien zich de situatie voordoet dat patiënt zich niet rechtstreeks tot de zorgverlener wil/durft te wenden) zijn klacht kenbaar maken bij de klachtenfunctionaris van het GC Winsum. Meer informatie hierover vindt u in de patiëntenmap en op www.gezondheidscentrumwinsum.nl/klachtenfunctionaris
 4. Een klacht wordt -bij voorkeur- schriftelijk via een van datum voorzien klachtenformulier ingediend bij de zorgaanbieder of klachtenfunctionaris.
 5. Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het KNGF (zie folder in de wachtkamer).
 6. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

Klachtenformulier